روکش دندان موقت چیست و چه زمانی از آن استفاده می شود؟